Nebytový priestor II. - 1 m2 v k. ú. Vajnory, Bratislava - mestská časť Vajnory


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Mária Hubková
hubkovam@mod.gov.sk
tel.: 0960 322 822

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Vajnory
Katastrálne územie: Vajnory
Adresa ponúkaného majetku štátu: uzatvorený vojenský objekt Kasárne Vajnory na Regrútskej ulici v Bratislave
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor II o výmere 1 m2 v objekte Kasárne Vajnory, na Regrútskej ul. v Bratislave, na chodbe budovy č. 56 (č. NO 609) so súp. č. 10393 postavenej na pozemku parc. C KN č. 2059/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1266 m², v k. ú. Vajnory, zapísanej na LV č. 577 v prospech SR – Ministerstva obrany SR.
Účel nájmu: časť nebytového priestoru vhodná na umiestnenie predajného automatu (snack)
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 300€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2022

Termín obhliadky: 8. 7. 2022 o 9:00 hod (záujmcovia sa musia zaregistrovať v termíne do 6. 7. 2022 do 12:00 hod. na nižšie uvedený kontakt)


Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „ Nebytový priestor II. Vajnory“
Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne do 14. 7. 2022 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať).
Náležitosti cenovej ponuky:
• konkrétna špecifikácia majetku podľa zverejnenej ponuky,
• ponúkaná cena za nájom v EUR/rok (bez započítania prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu),
• telefonický a e-mailový kontakt,
• meno a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti,
• popis plánovaného využitia nebytového priestoru, ktorý nemôže byť v rozpore s účelom využívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by tento účel mohlo narušiť.
Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena za nájom. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Ministerstvo obrany SR je povinné akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, bude povinné od ponuky odstúpiť. Ministerstvo obrany SR môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Informácie budú záujemcom poskytnuté:
pre technické informácie a obhliadku: Ing. Ľuboš Džugan, 0960/317 104, Lubos.DZUGAN@mod.gov.sk
Obhliadka priestoru sa uskutoční dňa 8.7.2022 o 9:00 hod. V prípade záujmu je potrebné do 6.7.2022 do 12:00 hod. nahlásiť kontaktnej osobe meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu za účelom vybavenia vstupu do objektu.
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku do nájmu zrušiť. Záujemca svojou účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania. Ministerstvo obrany SR nie je platcom DPH.

Výherca ponuky

Meno ASO VENDING s.r.o.
Sídlo Medený Hámor 7, Banská Bystrica
Cena 1058 €
IČO 45851221
Stav úspešná
Protokol 1658310391_zapisnica_np_ii_vajnory.docx