Nebytový priestor na podnikateľské účely, Bratislava - Staré mesto, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Tanečné divadlo Ifjú Szivek
IČO: 31796796
Adresa správcu: Mostová 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 02
Kontaktná osoba: Ing. arch Ladislav Varsányi
vo@ifjuszivek.sk
tel.: 02/20474102

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Bratislava - Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mostová 8, 811 02 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Prenajímateľ (správca) je príspevková organizácia, zriadená Úradom Vlády SR, ktorému bola na základe rozhodnutia č. ÚV SR 1256/2010/PPVL zo dňa 29.10.2010 zverená do správy stavba vo vlastníctve Slovenskej republiky nachádzajúca sa v obci Bratislava – mestská časť Staré Mesto, k.ú. Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Bratislava I. (odbor katastrálny) na liste vlastníctva č.: 2903, ako budova so s.č. 275 (adresa budovy: Mostová č. 8, Bratislava – m.č. Staré Mesto) postavená na pozemku s parc.č.: 240 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 709 m².

Táto konkrétna ponuka sa vzťahuje na nebytové priestory na prízemí s vlastným vchodom z ulice v celkovej rozlohe 42m2, ktoré môžu byť využité na podnikateľské účely v oblasti gastronómie.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 3 roky
Trhové nájomné: 250 EUR/m2/rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.03.2017

Termín obhliadky: na základe dohody


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sa ponúkajú do nájmu na 3 roky za trhové nájomné vo výške 250 eur/m2/rok. Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t.j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť.
Podľa § 13 ods. 2 druhej vety zákona správca nemôže prenajať nebytové priestory ako časť nehnuteľnosti na také účely, ktoré by boli v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel.

Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku výšky nájomného vyjadrenú pevnou sumou, ktorá nesmie byť nižšia ako trhové nájomné. Cenovú ponuku záujemca doručí v uzatvorenej obálke s označením „Nájom nebytových priestorov – Neotvárať“ na sekretariát na adresu: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 8, 81102 Bratislava.

Obhliadku predmetného nehnuteľného majetku možno dohodnúť s riaditeľom Ing.arch Ladislavom Varsányim, v pracovných dňoch od 9,00 h do 16,00 h, a to:
- telefonicky na č. 02/20474102 alebo
- mailom na elektronickej adrese: vo@ifjuszivek.sk

Výherca ponuky

Meno L&L, s.r.o.
Sídlo Hlavná 38/31, 900 41 Rovinka
Cena 470 €
IČO 50206206
Stav úspešná
Protokol 1488898276_zapisnica_zo_zasadnutia_komisie_6.3.2017.pdf