Nebytový priestor Trenčín - 75,075m2, Trenčín


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Jana Turčanová
jana.turcanova@mil. sk
tel.: 0960 327 578

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Smetanova 6, Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 75,075 m2, nachádzajúce sa vo voj. objekte Budova Konštrukty Trenčín na Smetanovej ul. č. 6, Trenčín, miestnosť č. 1.36 (NO 237) na prízemí admin. budovy súp. č. 1654, postavenej na pozemku reg. C-KN parc. č. 1627/180- zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1217 m2 v k. ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 1836 v prospech SR- Ministerstva obrany SR.
Účel nájmu: nebytový priestor je stavebne určený na prevádzkovanie doplnkového stravovania
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1502€ / 75,075 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.01.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.01.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 21. 1. 2022 do 14:00 hod. na tel. č. 0960 331410 (Ing. Lenka Hozlarová)


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte.
Heslo na označenie ponuky: "Nebytový priestor Konštrukta Trenčín"
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením NEOTVÁRAŤ poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne do 31. januára 2022 do 12:00hod. (Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať).
Náležitosti ponuky: u fyzických aj právnických osôb:
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v EUR/rok (bez započítania ceny za odber elektrickej energie a studené vody),
• telefonický a e-mailový kontakt,
• meno a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti,
• popis plánovaného využitia nebytového priestoru, ktorý nemôže byť v rozpore s účelom využívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by tento účel mohlo narušiť.
Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená, ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR. Prenajímateľ si vyhradzuje odstúpiť od ponuky na prenechanie dočasne prebytočného majetku do nájmu v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.
Informácie budú záujemcom poskytnuté:
- MO SR Sekcia majetku a infraštruktúry, tel.č. 0960/37578 e-mail: jana.turcanova@mil.sk,
- tel. č.0960/331411, e-mail: lenka.hozlarova@mil.sk.
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponuku na prenechanie dočasne prebytočného majetku do nájmu zrušiť. Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku do nájmu záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...