Nebytový priestor v AB Dunajská Streda , Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda, LV-827, Dunajská Streda


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Adresa správcu: Dobrovičova 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 66
Kontaktná osoba: PhDr. Zlata Schniererová
zlata.schniererova@land.gov.sk
tel.: 02/59266 144

Údaje o ponuke

Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: k. ú Dunajská Streda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária č. 73 a o výmere 12,10 m2 na III. poschodí AB
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 28€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.11.2019Poznámka k ponuke:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom – a ponúkané priestory o ktoré máte záujem, napr. Kancelária č....., o výmere ...... m2, na III. poschodí AB, k. ú. Dunajská Streda - "NEOTVÁRAŤ"". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno MANRO s.r.o.
Sídlo ul. Biskupa Kondého 5138/30, Dunajská Streda
Cena 28 €
IČO 47569468
Stav úspešná
Protokol 1583740001_manrozaznam.doc