Nebytový priestor v AB, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, LV-4669 a LV-4611, Liptovský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Adresa správcu: Dobrovičova 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 66
Kontaktná osoba: PhDr. Zlata Schniererová
zlata.schniererova@land.gov.sk
tel.: 02/59266 144

Údaje o ponuke

Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: k.ú. Liptovský Mikuláš
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária č. 307 v celkovej výmere 20,72 m2, kancelária č. 308 v celkovej výmere 34,26 m2 na III. Poschodí AB a garáž č.5 na prízemí AB v celkovej výmere 18,00 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 30€ / kancelária m2 / Rok
30€ / garáž m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.04.2021Poznámka k ponuke:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom – a ponúkané priestory o ktoré máte záujem, napr. Kancelária č....., o výmere ...... m2, na III. poschodí AB a garáž.... k. ú. ...... - "NEOTVÁRAŤ"". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.