Nebytový priestor v administratívnej budove ÚPSVaR Levice, ľ. Štúra č. 53, Levice


Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Králiková
Eva.Kralikova@upsvr.gov.sk
tel.: 036/2440192

Údaje o ponuke

Okres: Okres Levice
Obec: Levice
Katastrálne územie: Levice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ľ. Štúra č. 53, 934 01 levice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory na prízemí administratívnej budovy na ul. Ľ. Štúra č. 53 v Leviciach, s.č. 489, zapísanej v KN na LV č. 7533, o celkovej výmere 1 m2. Priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.06.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2020

Termín obhliadky: podľa dohody