Nehnhuteľnosti v k.ú. Belina, značka: Neotvárať:2018/001720/PR, Belina


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Božena Hradecká
Bozena.Hradecka@minv.sk
tel.: 048/4306 304

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Belina
Katastrálne územie: Belina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Belina č.164
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 610,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu.
Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označením obálky značkou: NEOTVÁRAŤ: 2018/001720/PR.
Obálku žiadame doručiť na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO a podpis.
- u právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote určenej správcom,
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú zaslané informácie k elektronickej aukcii podľa § 8ab zákona o správe majetku štátu na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.


Stavba
 
Identifikačné čislo 68187
Súpisné číslo stavby Rodinný dom s.č.164
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 434/1
Číslo listu vlastnictva 352
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68188
Parcelné číslo pozemku 434/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 122 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 352
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68189
Parcelné číslo pozemku 434/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 109 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 352
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68190
Parcelné číslo pozemku 435
Druh pozemku záhrada
Výmera 1187 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 352
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1542023576_zapisnica_ea_2018_001720_belina.doc