Nehnuteľnosť vedená na LV č. 150 k.ú. Brádno, značka: Neotvárať/2018/000636/PR, Hnúšťa


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Božena Hradecká
Bozena.Hradecka@minv.sk
tel.: 048/4306 304

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Hnúšťa
Katastrálne územie: Brádno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Brádno č.24
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 4 760,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Ing. Prišina v budove Okresného úradu Lučenec, Nám. republiky č. 26 , Lučenec, kanc. č. 423, tel. č. 0961 652 998.


Stavba
 
Identifikačné čislo 67688
Súpisné číslo stavby Rodinný dom s.č. 24
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 159
Číslo listu vlastnictva 150
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Právny vzťah k parcele CKN č.159 nie je evidovaný na LV.

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1536838226_zapisnica2018_000636__bradno.doc