Nehnuteľnosti Bušince, značka: Neotvárať/2020/000644/DU, k. ú. Bušince,, Bušince


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Dubovská
Iveta.Dubovska@minv.sk
tel.: +421484306312

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Veľký Krtíš
Obec: Bušince
Katastrálne územie: Bušince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bušince 166
Dátum zverejnenia ponuky: 26.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.04.2020

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 550,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná. Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom. Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Ivety Dubovskej na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, 2 poschodie, kancelária číslo 216, tel. č. +421484306312.

Stavba
 
Identifikačné čislo 73526
Súpisné číslo stavby 166
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 329
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Plot od ulice na pozemku p.č. 328, ide o spevnenú plochu chodníka ku domu
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73527
Parcelné číslo pozemku 327
Druh pozemku záhrada
Výmera 586 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73528
Parcelné číslo pozemku 328
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 452 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73529
Parcelné číslo pozemku 329
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 99 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73530
Parcelné číslo pozemku 330
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 10 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu