Nehnuteľnosti v k. ú. Prešov, ul. Dúbravská - vyhlásenie elektronickej aukcie, Prešov


Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica Prešov
IČO: 00164682
Adresa správcu: Hlavná 99
Mesto: Prešov
PSČ: 08189
Kontaktná osoba: Ing. Anna Hajníková
oep@svkpo.gov.sk
tel.: 42151 2451 109

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: 080 01 Prešov, ul. Dúbravská 5605/10
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 09.07.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2018

Termín obhliadky: 6.8.2018
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 25 700,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte na adresu správcu: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov v zalepenej obálke s označením " VEA Dúbravská" - NEOTVÁRAŤ s adresou záujemcu. Náležitosti cenovej ponuky:
Fyzické osoby - meno, priezvisko, č.tel., e-mail, špecifikáciu majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
Právnické osoby - názov, sídlo,IČO, č.tel.,e-mail, špecifikáciu majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje ponuky doručili stanoveným spôsobom a v lehote doručenia a ich cena bude min vo výške primeranej ceny, správca zašle na e-mail uvedený v ponuke najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie informácie o priebehu a technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67370
Súpisné číslo stavby 5605
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2159
Číslo listu vlastnictva 4735
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo oplotenie od ulice
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67371
Parcelné číslo pozemku 2159
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 189 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4735
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 6
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 6
Protokol 1534751759_zapis_z_vyhodnotenia_vea.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Ing. Dávid Šoltés
Stav úspešný predaj
Protokol 1536761202_zapis_z_vyhodnotenia_ea.pdf