Nehnuteľnosti v k. ú. Prešov, ul. Dúbravská - vyhlásenie elektronickej aukcie, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica Prešov
IČO: 00164682
Adresa správcu: Hlavná 99
Mesto: Prešov
PSČ: 08189
Kontaktná osoba: Ing. Anna Hajníková
oep@svkpo.gov.sk
tel.: 42151 2451 109

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: 080 01 Prešov, ul. Dúbravská 5605/10
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 09.07.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2018

Termín obhliadky: 6.8.2018
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 25 700,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte na adresu správcu: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov v zalepenej obálke s označením " VEA Dúbravská" - NEOTVÁRAŤ s adresou záujemcu. Náležitosti cenovej ponuky:
Fyzické osoby - meno, priezvisko, č.tel., e-mail, špecifikáciu majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
Právnické osoby - názov, sídlo,IČO, č.tel.,e-mail, špecifikáciu majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje ponuky doručili stanoveným spôsobom a v lehote doručenia a ich cena bude min vo výške primeranej ceny, správca zašle na e-mail uvedený v ponuke najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie informácie o priebehu a technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67370
Súpisné číslo stavby 5605
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2159
Číslo listu vlastnictva 4735
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo oplotenie od ulice
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67371
Parcelné číslo pozemku 2159
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 189 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4735
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu