Nehnuteľnosti v k.ú. Behynce, značka NEOTVÁRAŤ: 2021/000806/LÍ, Tornaľa, Tornaľa


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Anna Líšková
anna.liskova@minv.sk
tel.: 048/4306 300

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Revúca
Obec: Tornaľa
Katastrálne územie: Behynce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Behynce č. 118
Dátum zverejnenia ponuky: 08.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.04.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 10 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Líškovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306300.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75615
Súpisné číslo stavby 118
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 280
Číslo listu vlastnictva 411
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo plot od ulice na pozemku parc. č. 279
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75616
Parcelné číslo pozemku 280
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 890 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 411
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75617
Parcelné číslo pozemku 279
Druh pozemku záhrada
Výmera 130 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 411
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75618
Parcelné číslo pozemku 278
Druh pozemku záhrada
Výmera 1138 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 411
Prevádzaný majetkový podiel 1/1