Nehnuteľnosti v k.ú. Brezno, značka: Neotvárať:2019/001261/HA, Brezno


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Božena Hradecká
Bozena.Hradecka@minv.sk
tel.: 048/4306 304

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Brezno
Obec: Brezno
Katastrálne územie: Brezno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Brezno, Krčulova 30
Dátum zverejnenia ponuky: 04.10.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 05.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2019

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 28 500,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu.
Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označením obálky značkou: NEOTVÁRAŤ: 2019/001261/HA.
Obálku žiadame doručiť na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO a podpis.
- u právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote určenej správcom,
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú zaslané informácie k elektronickej aukcii podľa § 8ab zákona o správe majetku štátu na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 72028
Číslo bytu 1
Podlahová plocha bytu 55 m2
Poschodie 2
Číslo vchodu 30
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 1203
Číslo listu vlastnictva 5696
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5456/263360
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 1099,1100,1101
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 5456/263360
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72029
Parcelné číslo pozemku 1099
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 259 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5696
Prevádzaný majetkový podiel 5456/263360
Príslušenstvo Pozemok na ktorom je situovaný bytový dom súp. č. 1203.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72030
Parcelné číslo pozemku 1100
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 258 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5696
Prevádzaný majetkový podiel 5456/263360
Príslušenstvo Pozemok na ktorom je situovaný bytový dom súp. č. 1203.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72031
Parcelné číslo pozemku 1101
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 263 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5696
Prevádzaný majetkový podiel 5456/263360
Príslušenstvo Pozemok na ktorom je situovaný bytový dom súp. č. 1203.

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 20
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 20
Protokol 1573819328_zapisnica_z_vyhodnotenia_vea_brezno.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Miroslav Zachar
Sídlo Liptovský Mikuláš
Cena 51000 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1580895274_zapisnica_o_vyhodnoteni_ea_brezno.doc