Nehnuteľnosti v k.ú. Bušince, značka: Neotvárať/2019/000583/BA, Bušince, Bušince


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Ján Balga
Jan.Balga@minv.sk
tel.: 0961695520

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Veľký Krtíš
Obec: Bušince
Katastrálne územie: Bušince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bušince 166
Dátum zverejnenia ponuky: 18.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2019

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 9 500,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná. Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom. Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Jána Balgu na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor , na ul. I. Madácha 2, vo Veľkom Krtíši, umiestneného v objekte ÚPSVaR V. Krtíš, č. dv. 103, 3. posch., tel. č. 0961695520.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72110
Súpisné číslo stavby 166
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 329
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo plot od ulice na pozemku p. č. 328, spevnená plocha chodníka k domu
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72132
Parcelné číslo pozemku 329
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 99 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72133
Parcelné číslo pozemku 328
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 452 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72134
Parcelné číslo pozemku 330
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 10 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72135
Parcelné číslo pozemku 327
Druh pozemku záhrada
Výmera 586 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 436
Prevádzaný majetkový podiel 1/1