Nehnuteľnosti v k.ú. Malá Čalomija, značka: Neotvárať/2019/001551/BA, Malá Čalomija, Malá Čalomija


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Ján Balga
Jan.Balga@minv.sk
tel.: 0961695520

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Veľký Krtíš
Obec: Malá Čalomija
Katastrálne územie: Malá Čalomija
Adresa ponúkaného majetku štátu: Malá Čalomija
Dátum zverejnenia ponuky: 18.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 710,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť
na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná. Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom. Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Jána Balgu na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor , na ul. I. Madácha 2, vo Veľkom Krtíši, umiestneného v objekte ÚPSVaR V. Krtíš, č. dv. 103, 3. posch., tel. č. 0961695520.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72136
Parcelné číslo pozemku 119/30
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 162 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 99
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72137
Parcelné číslo pozemku 119/13
Druh pozemku záhrada
Výmera 932 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 99
Prevádzaný majetkový podiel 1/1