Nehnuteľnosti v k.ú. Veľké Dravce, značka: Neotvárať/2018/000662/PR, Veľké Dravce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Božena Hradecká
Bozena.Hradecka@minv.sk
tel.: 048/4306 304

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Veľké Dravce
Katastrálne územie: Veľké Dravce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Veľké Dravce s.č. 169
Dátum zverejnenia ponuky: 08.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.10.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 380,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Ing. Prišina v budove Okresného úradu Lučenec, Nám. republiky č. 26 , Lučenec, kanc. č. 423, tel. č. 0961 652 998.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68182
Súpisné číslo stavby rodinný dom s.č. 169
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 246
Číslo listu vlastnictva 50
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68183
Parcelné číslo pozemku 246
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 117 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 50
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68184
Parcelné číslo pozemku 247
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 580 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 50
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1542023661_zapisnica2018_000662__velke_dravce.doc