Nehnuteľnosti vedené na LV č. 2 k.ú. Tisovec, značka: Neotvárať/2018/001913/RU, Tisovec


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Božena Hradecká
Bozena.Hradecka@minv.sk
tel.: 048/4306 304

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Tisovec
Katastrálne územie: Tisovec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tisovec č.315
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 230,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u JUDr. Ruskovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306306.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67691
Súpisné číslo stavby Rodinný dom s.č. 315
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1060
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67692
Parcelné číslo pozemku 1060
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 158 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1537169779_zapisnica_opk_001913_tisovec.docx