Nehnuteľnosti vedené na LV č. 4056 k.ú. Fiľakovo, značka: Neotvárať/2018/002082/PR, Fiľakovo


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Božena Hradecká
Bozena.Hradecka@minv.sk
tel.: 048/4306 304

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Fiľakovo
Katastrálne územie: Fiľakovo
Adresa ponúkaného majetku štátu: Fiľakovo
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 206,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Ing. Prišina v budove Okresného úradu Lučenec, Nám. republiky č. 26 , Lučenec, kanc. č. 423, tel. č. 0961 652 998.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 67689
Parcelné číslo pozemku 2248/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 115 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4056
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67690
Parcelné číslo pozemku 986/22
Druh pozemku orná pôda
Výmera 62 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 4056
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1536838303_zapisnica2018_002082__filakovo.doc