Nehnuteľnosti Zombor zníženie o 10%, značka: Neotvárať/2020/000659/DU, k. ú. Zombor, Zombor


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Dubovská
Iveta.Dubovska@minv.sk
tel.: 048/43 06 312

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Veľký Krtíš
Obec: Zombor
Katastrálne územie: Zombor
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zombor
Dátum zverejnenia ponuky: 22.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.11.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 999,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná. Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom. Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Ivety Dubovskej na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, 2 poschodie, kancelária číslo 216, tel. č. +421484306312.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74817
Parcelné číslo pozemku 25
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 725 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 144
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74818
Parcelné číslo pozemku 26
Druh pozemku záhrada
Výmera 1330 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 261
Prevádzaný majetkový podiel 1/2