Opakované OPK 3. kolo pozemky k.ú. Lučenec, Lučenec, Lučenec


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr.Henrieta Herková
henrieta.herkova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Fiľakovská cesta 32, Lučenec
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.03.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 764,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Banská Bystrica, ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, vedený na LV č. 9403.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „Opakované OPK 3.kolo pozemky k.ú. Lučenec- NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 06.03.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne DORUČIŤ a nie odoslať, pričom je potrebné aby bola uvedená jedinou pevnou sumou.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický a e- mailový kontakt
- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonický a e- mailový kontakt
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu v prípadoch uvedených v § 8a ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a oprávnený zrušiť osobitné ponukové konanie v súlade s § 8a ods. 5 uvedeného zákona.
Bližšie informácie a nahliadnutie do znaleckého posudku v budove MV SR Centra podpory Banská Bystrica a na tel. čísle 0961605583.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66224
Parcelné číslo pozemku 6489/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66225
Parcelné číslo pozemku 6775/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66226
Parcelné číslo pozemku 6775/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1520932962_opk_lucenec_3.kolo.pdf