Opakované OPK 4. kolo pozemky k.ú. Lučenec, Lučenec


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Teremová
henrieta.herkova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Fiľakovská cesta 32, Lučenec
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.04.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 008,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Banská Bystrica, ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, vedený na LV č. 9403.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „Opakované OPK 4.kolo pozemky k.ú. Lučenec- NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 05.04.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne DORUČIŤ a nie odoslať, pričom je potrebné aby bola uvedená jedinou pevnou sumou.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický a e- mailový kontakt
- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonický a e- mailový kontakt
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu v prípadoch uvedených v § 8a ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a oprávnený zrušiť osobitné ponukové konanie v súlade s § 8a ods. 5 uvedeného zákona.
Bližšie informácie a nahliadnutie do znaleckého posudku v budove MV SR Centra podpory Banská Bystrica a na tel. čísle 0961605583.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66378
Parcelné číslo pozemku 6489/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66379
Parcelné číslo pozemku 6775/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66380
Parcelné číslo pozemku 6775/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno NÁDEJ NOVOHRADU o.z.
Sídlo Svätoplukova 2
Cena 1010 €
IČO 45022313
Stav úspešný predaj
Protokol 1524464150_opk_lucenec_4.kolo.pdf