Opakované OPK 4. kolo pozemky k.ú. Lučenec, Lučenec


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Teremová
henrieta.herkova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Fiľakovská cesta 32, Lučenec
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.04.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 008,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Banská Bystrica, ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, vedený na LV č. 9403.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „Opakované OPK 4.kolo pozemky k.ú. Lučenec- NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 05.04.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne DORUČIŤ a nie odoslať, pričom je potrebné aby bola uvedená jedinou pevnou sumou.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický a e- mailový kontakt
- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, špecifikáciu nehnuteľností podľa ROPK, ponúknutú cenu, podpis oprávnenej osoby, telefonický a e- mailový kontakt
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu v prípadoch uvedených v § 8a ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a oprávnený zrušiť osobitné ponukové konanie v súlade s § 8a ods. 5 uvedeného zákona.
Bližšie informácie a nahliadnutie do znaleckého posudku v budove MV SR Centra podpory Banská Bystrica a na tel. čísle 0961605583.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66378
Parcelné číslo pozemku 6489/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66379
Parcelné číslo pozemku 6775/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66380
Parcelné číslo pozemku 6775/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu