Opakované osobitné ponukové konanie: 2. kolo - NHMŠ v k. ú. Jenkovce, Jenkovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Milan Ducho, JUDr. Eva Majchráková
milan.ducho@employment.gov.sk, eva.majchrakova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1107, +421 2046 2162

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Sobrance
Obec: Jenkovce
Katastrálne územie: Jenkovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jenkovce
Dátum zverejnenia ponuky: 06.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.09.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 730,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka: OOPK - k. ú. Jenkovce - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67671
Súpisné číslo stavby 126
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 341
Číslo listu vlastnictva 962
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67672
Parcelné číslo pozemku 341
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 908 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 962
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1547807517_zapis_z_vyhodnotenia_cenovych_ponuk.docx