Opakované osobitné ponukové konanie 2. kolo – predaj pozemku parc. reg. C KN č. 132/7, k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňa...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Spišáková
zlatica.spisakova@minv.sk
tel.: 0961954069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Rožňava
Obec: Dobšiná
Katastrálne územie: Dobšiná
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dobšiná
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.04.2017

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 588,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakovaná osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, vedený na LV č. 2057.

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „ OPK2 DOBŠINÁ p.č.132/7 – NEOTVÁRAŤ“.

Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 042 01 Košice, najneskôr 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tejto ponuky.
Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu. Z osobitného ponukového konania budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
• u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK , účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62675
Parcelné číslo pozemku 132/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 56 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2057
Prevádzaný majetkový podiel 1/1