Opakované osobitné ponukové konanie 3. kolo – predaj pozemku parc. reg. C KN č. 132/7, k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňa...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Spišáková
zlatica.spisakova@minv.sk
tel.: 0961954069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Rožňava
Obec: Dobšiná
Katastrálne územie: Dobšiná
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zimná
Dátum zverejnenia ponuky: 13.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.06.2018

Termín obhliadky: podľa dohody (od zverejnenia ponuky-do konca lehoty na doruč.ponúk)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 457,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, vedený na LV č. 2057.

Pozemok je oplotený a tvorí predzáhradku RD.

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „ OPK3 DOBŠINÁ p.č.132/7 – NEOTVÁRAŤ“.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
• u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK , účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 041 02 Košice, najneskôr 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tejto ponuky.
Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu. Z osobitného ponukového konania budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 67219
Parcelné číslo pozemku 132/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 56 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2057
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1531813710_o_p_k3_zapisnica_z_vyhodnotenia_o_p_k_3_dobsina_p_c_132_7.doc