OPK pozemky Brezno, Predné Halny, Brezno


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Brezno
Obec: Brezno
Katastrálne územie: Brezno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Predné Halny
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.03.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 822,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica v termíne do 27.03.2018 v uzatvorenej obálke označenej nápisom "Osobitné ponukové konanie - 6232 - neotvárať!" Pri osobnom doručení v posledný deň lehoty možno ponuku v uzatvorenej obálke podať v podateľni najneskôr do 15 hod. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať. Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny. Správca vyzve na uzavretie zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66381
Parcelné číslo pozemku 1380/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 479 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1886
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66382
Parcelné číslo pozemku 1380/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 69 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1886
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66383
Parcelné číslo pozemku 1380/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1886
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Ing. Andrej Kováč
Sídlo Karpatská 95, 900 33 Marianka
Cena 4011 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1522757764_scan0014.pdf