Osobitné ponukové konanie 4. kolo - k. ú. Piešťany, okres Piešťany, obec Piešťany, Piešťany


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Bc. Monika Trollerová
monika.trollerova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8305

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Piešťany
Dátum zverejnenia ponuky: 09.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.06.2021

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 30,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: 7967
Primeraná cena: 308,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania - 4. kolo" na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany. V rámci osobitného ponukového konania ponúkame nehnuteľnosť:
- popis stavby: Úložisko M. Rezerv , súpisné číslo 5047, postavené na pozemku s parcelným číslom 4146/3, zapísané na liste vlastníctva číslo 7967, vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom.
Primeraná cena je stanovená na základe znaleckého posudku číslo 2/2021zo dňa 27.01.2021 na sumu 770,00 € (slovom: sedemstosedemdesiat eur). V zmysle ustanovenia §8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je táto cena znížená o 60% na cenu 308,00 € (slovom: tristoosem eur). Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE" - 4. kolo, k. ú. Piešťany - NEOTVÁRAŤ". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, špecifikácie majetku podľa oznámenia ROPK v časti osobitného ponukového konania, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti osobitného ponukového konania, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, inak bude záujemca z osobitného ponukového konania vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi , s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny. Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky v osobitnom ponukovom konaní, v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Pri rovnosti cenových ponúk, teda v prípade ak viacerí záujemcovia vo svojej cenovej ponuke ponúkli sumu aspoň vo výške primeranej ceny, a to teda vo výške 308,00 € (slovom: tristoosem eur), budú títo záujemcovia písomne vyzvaní na zvýšenie cenových ponúk v osobitnom ponukovom konaní a to v lehote určenej správcom. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom, alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania odstúpil, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení osobitného ponukového konania, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Na liste vlastníctva číslo 10386 zapísané Vecné bremeno – právo užívania parcely č. 4146/3 a právo vjazdu a výjazdu motorových vozidiel cez pozemok parc. č. 4146/1, 4146/3, 4153/17,4153/18, 4153/19 v rozsahu vyznačenom v GP 193-158/96 v prospech Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (IČO:30844363) podľa zmluvy č. 82/260/98-vklad – V 286/01 – 645/01, 1933/07.
Na liste vlastníctva číslo 97 zapísané Vecné bremeno – právo vjazdu a výjazdu motor. vozidiel cez pozemok parc. č. 4153/15, 4153/16, 4153/20 v rozsahu vyznačenom v GP 193-158/96 v prospech Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (IČO:30844363) podľa zmluvy č. 82/260/98, vklad V286/01 – 645/01, 1933/07, 1948/15.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75924
Súpisné číslo stavby 5047
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4146/3
Číslo listu vlastnictva 7967
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 5047 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10386.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu