Osobitné ponukové konanie - rodinný dom s pozemkami v Gelnici - 3. kolo OPK, Gelnica


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Košice
IČO:
Adresa správcu: Komenského 52
Mesto: Košice
PSČ: 04126
Kontaktná osoba: Ing. Mária Školníková
maria.skolnikova@minv.sk
tel.: 0557245305

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Gelnica
Obec: Gelnica
Katastrálne územie: Gelnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Banícke námestie č. 36, 056 01 Gelnica
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.11.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 323,00 €

Poznámka k ponuke:
3. kolo OPK sa vykonáva na základe § 8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v ktorom je uvedená primeraná cena už znížená o 30%. Rodinný dom je v súčasnosti neobývaný, výrazne poškodený. Je možné ho využívať na bývanie, ale dá sa využiť aj na kancelárske účely. Nehnuteľnosť je kultúrnou pamiatkou. Dom potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Správca prevedie nehnuteľný majetok štátu tomu záujemcovi, ktorý v osobitnom ponukovom konaní (OPK) ponúkne najvyššiu cenu. Písomné ponuky s navrhovanou cenou záujemcovia doručia správcovi v zalepenej obálke so spiatočnou adresou s označením Osobitné ponukové konanie Gelnica 3.kolo - NEOTVÁRAŤ v lehote 15 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu správcu. Za deň doručenia cenovej ponuky sa považuje deň jej prijatia, uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky príjemcu. Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Náležitosti cenovej ponuky:
fyzické osoby - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu,
právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Stavba
 
Identifikačné čislo 65007
Súpisné číslo stavby 394
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 815
Číslo listu vlastnictva 1549
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Dreváreň, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa a oporný múr.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65008
Parcelné číslo pozemku 815
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 254 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1549
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65009
Parcelné číslo pozemku 816
Druh pozemku záhrada
Výmera 90 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1549
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65010
Parcelné číslo pozemku 1381/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 15 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1549
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu