Osobitné ponukové konanie - rodinný dom s pozemkami v Krompachoch, Krompachy


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Košice
IČO:
Adresa správcu: Komenského 52
Mesto: Košice
PSČ: 04126
Kontaktná osoba: Ing. Mária Školníková
maria.skolnikova@minv.sk
tel.: 0557245305

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Spišská Nová Ves
Obec: Krompachy
Katastrálne územie: Krompachy
Adresa ponúkaného majetku štátu: SNP, 053 42 Krompachy
Dátum zverejnenia ponuky: 21.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.05.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 5 509,00 €

Poznámka k ponuke:
Rodinný dom je v súčasnosti trvale neobývateľný, výrazne poškodený. Je možné ho využívať na bývanie, na kancelárske účely alebo na sídlo malej firmy. Správca prevedie nehnuteľný majetok štátu tomu záujemcovi, ktorý v osobitnom ponukovom konaní (OPK) ponúkne najvyššiu cenu. Písomné ponuky s navrhovanou cenou záujemcovia doručia správcovi v zalepenej obálke so spiatočnou adresou s označením Osobitné ponukové konanie Krompachy - NEOTVÁRAŤ v lehote 15 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu správcu. Za deň doručenia cenovej ponuky sa považuje deň jej prijatia, uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky príjemcu. Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Náležitosti cenovej ponuky:
fyzické osoby - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu,
právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 63017
Súpisné číslo stavby 401
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2352
Číslo listu vlastnictva 846
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63018
Parcelné číslo pozemku 2351
Druh pozemku záhrada
Výmera 99 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 846
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63019
Parcelné číslo pozemku 2352
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 233 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 846
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Viliam Dutko
Sídlo SNP 82, 053 42 Krompachy
Cena 5510 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1495702985_zapisnica__rodinny_dom_krompachy_opkii_dutko.doc