Osobitné ponukové konanie - Stožiarová trafostanica SNM-MRK v Prešove, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Konečný
jozef.konecny@snm.sk
tel.: 421 51 2453316, 0907814739, 0918896043

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: ul. Dostojevského, 08001 Prešov
Dátum zverejnenia ponuky: 30.07.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2020

Termín obhliadky: Dohodou, cez uvedené telefonické kontaky.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 6 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Prešov, Mesto Prešov, stavba – Stožiarová trafostanica a súvisiace pozemky sa nachádzajú v blízkosti križovatky ulíc „Dostojevského“ a „Východná“ v Meste Prešov. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti je na stožiarovú trafostanicu napojených 6 subjektov (školy, sukromní podnikatelia, vojsko) požadujeme od záujemcov, aby prevzali všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z prevádzkovania trafostanice a pripojenie zabezpečili cez príslušnú distribučnú spoločnosť. Vyhradzujeme si právo na zrušenie Osobitného ponukového konania resp. odstúpenie od ponuky.
Žiadame uchádzačov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslali v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Osobitné ponukové konanie – Stožiarová trafostanica SNM-MRK v Prešove - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova 20, 08001 Prešov. Osobne je možné cenovú ponuku odovzdať počas otváracích hodín múzea v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod. Cenovú ponuku doručte najneskôr do 27.08.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť, nie odoslať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 74342
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5087/19
Číslo listu vlastnictva 15433
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Stožiarová trafostanica je umiestnená na 4 betónových stĺpoch, výška cca 12 m, súčasťou je plechová skriňa (uzamykateľná), transformátor 22/0,4 kV a VN prípojka.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74343
Parcelné číslo pozemku 5087/19
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 15433
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Pozemok na ktorom je postavená trafostanica - 4 betónové stĺpy, výska cca 12m.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74344
Parcelné číslo pozemku 5087/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 62 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 15433
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Pozemok, ktorý tvorí bezprostredné okolie trafostanice, je neoddeliteľnou súčasťou.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu