Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie – predaj pozemku v k. ú. Vinohrady, obec Bratislava, mestská časť Nové Mesto, Bratis...


Správca ponuky

Správca: Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
IČO: 17336201
Adresa správcu: Hraničná 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 05
Kontaktná osoba: Katarína Nitrianska
nitrianska@cpldz.sk
tel.: 421 2 5341 7464

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jaskový rad 1979/159, 831 01 Bratislava
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 08.08.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 09.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.09.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 14 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave ako správca majetku štátu vyhlasuje, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu, ktorý má v správe v k. ú. Vinohrady, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III.
Predmetom predaja je novovytvorený pozemok parcela č. 6387/7 ostatné plochy o výmere 37 m2, oddelený geometrickým plánom č. 25/2018 z 19.04.2018, úradne overeným dňa 30.04.2018 pod č. 911/18, od pozemku parcela č. 6387/2 C KN ostatné plochy o výmere 2035 m2, nachádzajúceho sa v kat. území Vinohrady, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III vedeného v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 4280 v celosti.
Ide o pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území obce, je voľne prístupný a nachádza sa mimo existujúceho oplotenia. Predáva sa v takom stave v akom sa momentálne nachádza. V súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Cenové ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "POZEMOK JR – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 Bratislava. Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v Registri ponúkaného majetku štátu (ďalej len ROPK), účel, na ktorý bude ponúkaný majetok štátu slúžiť ak ho záujemca nadobudne, ponúknutú cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro najmenej vo výške primeranej ceny a podpis záujemcu;
- u právnických osôb: obchodné meno a sídlo spoločnosti, identifikačné číslo, meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel, na ktorý bude ponúkaný majetok štátu slúžiť ak ho záujemca nadobudne, ponúknutú cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro najmenej vo výške primeranej ceny, meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailovú adresu a podpis zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom;
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená;
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou v euro.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 67405
Parcelné číslo pozemku 6387/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 37 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4280
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1536654576_04_zapisnica_z_vyhodnotenia_ea1.faza.doc