Parcela EKN č. 2902/301, k.ú. Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: PhDr. Lukáš Važan
lukas.vazan@minv.sk
tel.: 041/5117 387

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 17.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 18.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 12 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia EKN č. 2902/301 - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 14.02.2020 nebudú akceptované.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 72802
Parcelné číslo pozemku 2902/301
Druh pozemku orná pôda
Výmera 814 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 21620
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 3
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1582618709_zapisnica.pdf