Parcela registra "C" - druh pozemku ostatná plocha obec Prešov - opakovaná ponuka, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
IČO: 00626031
Adresa správcu: Tajovského 28
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97590
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Miškovič
pavol.miskovic@sazp.sk
tel.: 048/4374168

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pod šibeňov - Prešov
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.10.2018

Termín obhliadky: je možné dohodnúť na tel. č. 0907824268 - Pavol Miškovič
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 79,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK1581800000007000389222
Primeraná cena: 792,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č. 278/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ponúka na odplatný prevod vlastníctva prebytočný nehnuteľný majetok štátu – parcelu registra „C“ evidovanú na LV č. 8664 v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov. Jedná sa o druh pozemku ostatná plocha o výmere 311 m2 na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamenín a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok je umiestnený mimo zastavané územie obce. Primeraná cena prebytočného nehnuteľného majetku štátu je stanovená na 792,- €. Bližšie informácie o ponúkanom prebytočnom nehnuteľnom majetku štátu, resp. obhliadku je možné dohodnúť na tel. č. 0907824268 - Pavol Miškovič.
Ponuky v zalepenej obálke s označením „pozemok Prešov“ zasielajte do 12,00 hod. dňa 31. októbra 2018 na horeuvedenú adresu. Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 79,- € na účet správcu SK1581800000007000389222. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a do správy pre klienta "Zábezpeka pozemok Prešov". Finančná zábezpeka musí byť na účet Slovenskej agentúry životného prostredia pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty a doručovanie cenových ponúk, t.z. do 31. októbra 2018.
Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa započítava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia osobitného ponukového konania, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania. Slovenská agentúra životného prostredia je povinná vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola doručená v určenej lehote alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou a cenovú ponuku záujemcu, ktorý v určenej lehote riadne nezložil finančnú zábezpeku. Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 68180
Parcelné číslo pozemku 1396/15
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 311 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8664
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu