Parcely reg. KN-C k. ú. Okoličné (Nové Stošice), súbor nehnuteľností v opakovanej ponuke, Liptovský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Múčková
ivana.muckova@minv.sk
tel.: 041/5117 220

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Okoličné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 12.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2019

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 60 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky je potrebné zasielať v obálke označenej "E-aukcia Okoličné č. 3 - neotvárať".
Do cenovej ponuky treba uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt a nevyhnutnou podmienkou je platná e-mailová adresa pre prípad ďalšieho konania. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po lehote 09. 08. 2019 nebudú akceptované.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71140
Parcelné číslo pozemku 1097/106
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 756 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2040
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71141
Parcelné číslo pozemku 1097/107
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 844 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2040
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71142
Parcelné číslo pozemku 1097/108
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2723 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2040
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71143
Parcelné číslo pozemku 1098/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 447 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2040
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71144
Parcelné číslo pozemku 1098/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 347 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2040
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 6
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 6
Protokol 1566380667_zapis_vea_okolicne_3_aug_2019_celok.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno KKL, a. s.
Sídlo Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Cena 96000 €
IČO 46092293
Stav úspešný predaj
Protokol 1568284516_zapis_aukcia_okolicne__12_9_19.pdf