Petkovce LV č. 83, parc. C KN č. 8/3, par. C KN č. 9, k. ú. Petkovce, Petkovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Lazorová
andrea.lazorova@minv.sk
tel.: 051/7485944

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Petkovce
Katastrálne územie: Petkovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Petkovce
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.03.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 345,00 €

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73509
Parcelné číslo pozemku 8/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 31 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 83
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73510
Parcelné číslo pozemku 9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 147 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 83
Prevádzaný majetkový podiel 1/1