Plochy na stenách, Prešov


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Ing. Marián Strýček, MBA
stracek@fnsppresov.sk
tel.: 051 / 7011 373

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hollého 14, 081 081 Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej ploche 15 m2 nachádzajúce sa na interiérových stenách budov v areáli FNsP Prešov, 15 plôch na rôznych miestach, každá plocha o rozlohe 1 m2, v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, zapísané v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1962 a 1611, konkrétne:
- 2 plochy na prízemí budovy so súpisným číslom 5959, postavenú na parcele registra C, č. 4880, LV č. 1611, slobodáreň (pavilón pediatrie);
- 1 plocha na prízemí budovy so súpisným číslom 11247, postavenú na parcele registra C, č. 4882/5, LV č. 1962, neurologický pavilón (priestory ODCH);
- 2 plochy na prízemí budovy so súpisným číslom 5982, postavenú na parcele registra C, č. 4869/1, LV č. 1962, psychiatrický pavilón;
- 2 plochy v suteréne budovy so súpisným číslom 11254, postavenú na parcele registra C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok;
- 3 plochy na prízemí budovy so súpisným číslom 11254, postavenú na parcele registra C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok;
- 1 plocha na 1. nadzemnom podlaží budovy so súpisným číslom 11254, postavenú na parcele registra C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok;
- 1 plocha na 7. nadzemnom podlaží budovy so súpisným číslom 11254, postavenú na parcele registra C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok;
- 2 plochy na prízemí budovy so súpisným číslom 11258, postavenú na parcele registra C, č. 4891/3, LV č. 1962, geriatrický pavilón;
- 1 plocha na 4. nadzemnom podlaží budovy so súpisným číslom 11258, postavenú na parcele registra C, č. 4891/3, LV č. 1962, geriatrický pavilón.

Ponúkané plochy sú vhodné na umiestnenie reklamných obrazoviek.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 150€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.01.2020Poznámka k ponuke:
V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.

Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť.

V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom nehnuteľností oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. FNsP Prešov si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Cenové ponuky na prenájom uvedeného nehnuteľného majetku je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Poschodie: 1
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Plochy na stenách“ – neotvárať

Výherca ponuky

Meno MEDIEM s.r.o.
Sídlo Mäsiarska 33, 040 01 Košice
Cena 2250 €
IČO 36687766
Stav úspešná
Protokol 1584433982_plochy_na_stenach__ii__zapisnica_z_vyhodnotenia.doc