Podiel 169/1000 z budovy POŠTA-VB-OSVETA súp. č. 2906 na súdlisku Rúbanisko II/3 v Lučenci(bez podielu pozemku pod budovou) - 3...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hamadová
adriana.hamadova@minv.sk
tel.: 0960615414

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rúbanisko II/3 V Lučenci
Dátum zverejnenia ponuky: 04.11.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 05.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.12.2019

Termín obhliadky: dohodu
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 5 145,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: EA4482019
Primeraná cena: 51 450,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO:151866 ako správa majetku štátu, v súlade s ust. 8aa zákona č.278/1993 Z.z. vyhlasuje elektronickú akciu na odpredaj prebytočného majetku štátu podielu 169/1000 z budovy POŠTA-VB-OSVETA súp. č. 2906 k. ú. Lučenec, obce Lučenec , okres Lučenec, LV 6078(bez podielu na pozemku). Primeraná cena v tomto kole ponúkania je 51 450,00 €. Cenovú ponuku môže záujemca doručiť na adresu : MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica.V písomnej ponuke uvedie záujemca vlastnú cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je primeraná cena.Záujemca doručuje ponuku v uzatvorenej obálke, ktorú označí heslom : "EA-PODIEL Z BUDOVY (POŠTA-VB-OSVETA) RUB.LC -NEOTVÁRAŤ".
Ponuka záujemcu musú obsahovať:
- u právnickej osoby meno, a sídlo, výpis z obchodného registra príp. inej evidencie podnikateľov, špecifikáciu nehnuteľného majteku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu, telefonický kontakt, emailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
- u fyzickej osoby meno, priezvisko atrvalé bydlisko , príp. miesto podnikania, výpis zo Źivnostenského registra ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, špecifikáciu nehnuteľného majteku, účel jeho využitia, ponúkanú cenu, telefonický kontakt, emailovú adresu, doklad o zložení zábezpeky.
Lehota na doručenie cenových ponúk je 25 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie.Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 5145, €, ktorá musí byť pripísaná na účet správcu IBAN: SK5981800000007000180074, VS: EA4482019 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy, ktorý zodpovedá podmienkam daným platnými právnymi predpismi, predloží správca majetku štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72184
Súpisné číslo stavby 2906
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4999/113
Číslo listu vlastnictva 6078
Prevádzaný majetkový podiel 169/1000

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1576138032_2019zapisnica_ea3.kolorublc_2.pdf