Podiel na rodinnom dome, katastrálne územie Reľov - 2. kolo, Reľov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: Ing. Anna Čatlošová
anna.catlosova@minv.sk
tel.: 051/7485949

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Kežmarok
Obec: Reľov
Katastrálne územie: Reľov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Reľov 26
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 160,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom ponuky je podiel na rodinnom dome postavený na pozemku iného vlastníka, čiastočne podpivničený, prízemný. Technický stav rodinného domu je nevyhovujúci na súčasné užívanie.

Písomné ponuky s navrhovanou cenou vyjadrenou jednou pevnou sumou je potrebné doručiť správcovi poštou na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke so spiatočnou adresou a heslom: „ OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE REĽOV - 2. kolo“, s označením na prednej a zadnej strane obálky „NEOTVÁRAŤ“ alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Prešov, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov v termíne najneskôr do 08.11.2019. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- právnické osoby – názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Správca prevedie nehnuteľný majetok štátu tomu záujemcovi, ktorý v osobitnom ponukovom konaní (OPK) ponúkne najvyššiu cenu.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72140
Súpisné číslo stavby 26
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 56/2
Číslo listu vlastnictva 407
Prevádzaný majetkový podiel 2/7

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1573634400_relov__zapisnicaopk_2._kolo.doc