Ponuka č. 12/2019: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ, Žilina


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
IČO: 17335825
Adresa správcu: ul. V. Spanyola 43
Mesto: Žilina
PSČ: 01207
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Matúšová
matusova@fnspza.sk
tel.: 041/5110 837

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: V. Spanyola 43, 012 07 Žilina - FNsP Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: - nebytový priestor o výmere 13,41 m2 nachádzajúci sa v budove Polikliniky na prízemí vľavo, postavenej na parcele C-KN 2231, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1748, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;
- nebytový priestor o výmere 9,19 m2 nachádzajúci sa v budove Polikliniky na prízemí vľavo, postavenej na parcele C-KN 2231, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1748, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;

suma: 92,94 EUR bez DPH za 1 m2 za rok
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 92.94€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.03.2019Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka č. 12/2019: "Nájom - nebytové
priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne
príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v
lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s
adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia
uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Jediným kritériom
výberu je ponúknutá cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom.
Ponuka musí obsahovať:
- u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa
oznámenia v registri, oprávnenie podnikať, originál alebo overenú kópiu,
nie staršie ako 3 mesiace (ku dňu predkladania ponuky), ponúkanú cenu,
účel využitia nebyt. priestorov a podpis záujemcu;
u PO názov a sídlo, IČO, originál a lebo overená kópia výpisu z
obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace (ku dňu predkladania
ponuky), špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu,
účel využitia nebyt. priestorov a podpis osoby oprávnenej konať v mene
spoločnosti.
Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v
súlade s podmienkami predkladania ponúk. Prenajímateľ si vyhradzuje
právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu
nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedeného v registri.
Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...