Ponuka č. 128/2020: Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ, Žilina


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
IČO: 17335825
Adresa správcu: ul. V. Spanyola 43
Mesto: Žilina
PSČ: 01207
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Krutil
matusova@fnspza.sk
tel.: 041/5110 837

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 21,90 m2 nachádzajúci sa v budove Polikliniky na 7. poschodí vpravo, postavenej na parcele C-KN 2231, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1748, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 85€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.09.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.09.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2020Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 128/2020: Nájom - nebytový
priestor, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne
príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v
lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s
adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia
uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Jediným kritériom
výberu je ponúknutá cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom.
Ponuka musí obsahovať:
- u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, oprávnenie podnikať - kópiu, ponúkanú cenu, účel využitia nebyt. priestoru a podpis záujemcu;
- u PO: názov a sídlo, IČO, kópia výpisu z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebyt. priestoru a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedeného v registri. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.
V súčasnosti je uvedený nebytový priestor využívaný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na tento účel môže byť využívané aj naďalej.
V zmysle § 8b ods. 5 zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Suma za nebytový priestor: 85 EUR bez DPH za 1 m2 za rok.