Ponuka na prenájom priestoru s využitím pre gastronómiu. ( bufet ), Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV
IČO: 00398144
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84104
Kontaktná osoba: Igor Trajčík
igor.trajcik@savba.sk
tel.: 421 901 708 276

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Organizačná zložka Správa účelových zariadení, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Budova so súpisným číslo 5785 a parcelným číslom 2695/2 / prízemie 158,4 m2 s nájmom 90 Euro za m2 za rok , podzemné podlažie 158,2 m2 s nájmom 40 Euro m2 za rok s priľahlou manipulačnou a parkovacou plochou 145,50 m2 na parcele č. 2695/1 s nájmom 12 Euro m2 za rok a s plochou pre zriadenie terasy 52,20 m2 s nájmom 17 Euro m2 za rok objekt je v prenájme ako celok aj s priľahlými plochami .
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 14256€ / 158,40 m2 / Rok
6328€ / 158,20 m2 / Rok
1746€ / 145,50 m2 / Rok
887€ / 52,20 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.05.2019Poznámka k ponuke:
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom – a ponúkané priestory o ktoré máte záujem, napr. Bufet č....., o výmere ...... m2, na I. posch. AB, k. ú. ...... - "NEOTVÁRAŤ"". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 6.5.2019 do 13 00 hod .
Poštová adresa : Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV , Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava .
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín v budove hlavnej vrátnice SAV na Dúbravskej ceste 9 pani Ondejkovej k zaregistrovaniu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1557381178_sken_20190509.pdf