Ponuka nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu, katastrálne územie Malé Šenkvice, obec Šenkvice , Šenkvice


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Bc. Monika Trollerová
monika.trollerova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8305

Údaje o ponuke

Okres: Okres Pezinok
Obec: Šenkvice
Katastrálne územie: Malé Šenkvice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šenkvice
Druh ponúkaného majetku štátu: - sklad (hala na skladovanie), postavený na pozemku parcely registra "C" číslo 610/3, súpisné číslo 258 , zastavaná plocha 914 m2, stavbu tvorí jednopriestorová a jednopodlažná ľahká hala (bez žeriavu) so vstavbou v prednej časti, ktorá má čiastočne zapustený suterén, hala je v pôvodnom stave bez vykonávania bežnej údržby.
- k hale prislúcha oplotený areál s prístupovou cestou, s celkovou výmerou pozemku 8876 m2
(pozemok parcely registra "C")
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 301, vedený Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Malé Šenkvice.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 45000€ / 8876 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.12.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)


Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca") v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie ponuky nájmu dočasne prebytočného majetku štátu v katastrálnom území Malé Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok.
Správca ponúka do nájmu stavbu a pozemok ako celok. Areál sa nachádza na okraji obce pri vstupe do obce Blatné. Sklad je samostatne stojaci objekt nachádzajúci sa v strede areálu ako hlavný skladový objekt, postavený na rovinatom pozemku.
Stavba:
- sklad, súpisné číslo 258, s čistou skladovacou plochou 914 m2, postavený na pozemku s parcelným číslom 610/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Pozemky parcely registra "C":
- parcelné číslo 610/3, vo výmere 7915 m2, zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo 660/4, vo výmere 713 m2, zastavané plochy a nádvorie
- parcelné číslo 610/6, vo výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvorie
- parcelné číslo 610/7, vo výmere 127 m2, zastavané plochy a nádvorie
Cenovú ponuku je potrebnú doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov(obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom k. ú. Malé Šenkvice - NEOTVÁRAŤ". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 5.12.2022 . Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkol cenu aspoň vo výške stanovenej všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti Znaleckým posudkom č. 61/2022, teda aspoň vo výške 45 000,00 €/rok bude vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle - 02/57 278 305.

Výherca ponuky

Meno Elektromontáže Šenkvice, spol. s r.o.
Sídlo Jánska 8, 900 81 Šenkvice
Cena 45000 €
IČO 35849835
Stav úspešná
Protokol 1671451793_zapisnica_c._102022_k._u._male_senkvice__vyhodnotenie__ropk.docx