Ponuka podielu pozemku v k.ú. Jarabina - 3 kolo OPK, Jarabina


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Andrea Dvorčáková
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Jarabina
Katastrálne územie: Jarabina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jarabina
Dátum zverejnenia ponuky: 22.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2021

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 1 092,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Jarabina, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 1165 a to podielu 24650/41840 t.j. ( 163,18 m2 z výmery 277 m2) pozemku parc. č. CKN 241/1 (Pozemok pod bytovkou). Na uvedenom pozemku je postavený bytový dom so súp. č. 306 evidovaný na LV 1318. Na pozemok je zriadené vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcov, ktorí prejavia záujem o podiel ponúkaného nehnuteľného majetku štátu aby svoju ponuku zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej " 3. kolo OPK - pozemok v k. ú. Jarabina" na adresu: MV SR - Centrum podpory Prešov, odd. nehnuteľnosti, Štúrova 7, 080 01 Prešov.
Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 08.11.2021. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76766
Parcelné číslo pozemku 241/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 163 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1165
Prevádzaný majetkový podiel 24650/41840

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1636449514_pdf__zaznam_z_vyhodnotenia_3._kola_opk.pdf