Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


Správca ponuky

Správca: Gymnázium F. G. Lorcu
IČO: 17337097
Adresa správcu: Hronská 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 07
Kontaktná osoba: RNDr. Marcela Dlugošová
dlugosova@gymhron.sk
tel.: 02 4552 0572

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec BA – m. č. Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: priestor vo výmere 22 m²
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: minimálne nájomné 30,- €/m2/rok, ročné minimálne nájomné 660,- €
Dátum zverejnenia ponuky: 03.05.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 04.05.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.06.2017Poznámka k ponuke:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o správe majetku štátu ) Vám ponúkame na využitie nasledovný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Gymnázia Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava, postavenej na parcele číslo 5538/1, súpisné číslo 5147, Katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec BA – m. č. Podunajské Biskupice, evidované Okresným úradom Bratislava II katastrálny odbor, Výpis z listu vlastníctva číslo 4738

- priestor vo výmere 22 m²

za účelom zriadenia školského bufetu za minimálne nájomné 30,- €/m2/rok, ročné minimálne nájomné 660,- €. V bufete bude možné predávať sortiment v zmysle platnej legislatívy v súlade so zdravou výživou mládeže. Podmienkou prenájmu je vybavenie vlastným zariadením na náklady nájomcu. Rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude najvyššia ponuka ceny nájmu a účelnosť zariadenia prenajímaných priestorov bufetu. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.

Uvedený nebytový priestor dočasne neslúži na plnenie úloh Gymnázia Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

V prípade záujmu je potrebné zaslať prijatie ponuky písomne do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky. Márne uplynutie uvedenej lehoty bude považované za neprijatie ponuky. Záujemca o uvedený prebytočný nehnuteľný majetok štátu je podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu povinný preukázať, že tento nehnuteľný majetok potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, že ho bude užívať najviac 5 rokov.
Písomné ponuky zasielajte v obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ na adresu: Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava 214 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného.

Výherca ponuky

Meno Viera Kuchtová
Sídlo Nobelovo nám. 9, 851 01 Brtatislava
Cena 3960 €
Stav úspešná
Protokol 1503569740_160617zapisnica.pdf