Ponuka prevodu vlastníctva - parcela registra "C" - druh pozemku ostatná plocha, Prešov


Správca ponuky

Správca: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
IČO: 00626031
Adresa správcu: Tajovského 28
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97590
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Miškovič
pavol.miskovic@sazp.sk
tel.: 048/4374168

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pod šibeňov - Prešov
Dátum zverejnenia ponuky: 09.12.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2020

Termín obhliadky: je možné dohodnúť s Mgr. Pavol Miškovič, 0907824268
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 198,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK1581800000007000389222
Primeraná cena: 1 980,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č. 278/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ponúka na odplatný prevod vlastníctva prebytočný nehnuteľný majetok štátu – parcelu registra „C“ evidovanú na LV č. 8664 v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov. Jedná sa o druh pozemku ostatná plocha o výmere 311 m2 na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamenín a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok je umiestnený mimo zastavané územie obce. Primeraná cena prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa znaleckého posudku je stanovená na 1 980,- €. Bližšie informácie o ponúkanom prebytočnom nehnuteľnom majetku štátu, resp. obhliadku je možné dohodnúť na tel. č. 0907824268 - Pavol Miškovič.
Ponuky v zalepenej obálke s označením „pozemok Prešov“ zasielajte do 13. januára 2020 na horeuvedenú adresu. Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% z primeranej ceny (198,- €) na účet správcu SK1581800000007000389222. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a do správy pre klienta "Zábezpeka pozemok Prešov". Finančná zábezpeka musí byť na účet Slovenskej agentúry životného prostredia pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty a doručovanie cenových ponúk, t.z. do 13. januára 2020.
Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa započítava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia osobitného ponukového konania, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania. Slovenská agentúra životného prostredia je povinná vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola doručená v určenej lehote alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou a cenovú ponuku záujemcu, ktorý v určenej lehote riadne nezložil finančnú zábezpeku. Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72535
Parcelné číslo pozemku 1396/15
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 311 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8664
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Branislav Juruš
Sídlo Pavlovičovo námestie 18, 080 01 Prešov
Cena 2551 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1579096477_zapisnica_osobitne_ponukove_konanie_ropk.docx