Ponúkame na prenájom plochu o výmere 1m2 v objekte prevádzkovej budovy Štátnej opery, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Štátna opera, Banská Bystrica
IČO: 35989327
Adresa správcu: Národná 11
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97473
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Šimonová
marta.simonova@stateopera.sk
tel.: 0915884959, 048/2457 330

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Plocha o výmere 1 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov od účinnosti zmluvy o nájme
Trhové nájomné: 55€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.05.2021

Termín obhliadky: Po dohode s prenajímateľom


Poznámka k ponuke:
V okolí plochy je zavedená elektrina a prípojka vody. Energie nie sú zahrnuté vo výške nájomného. Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom internetu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou v zalepenej obálke s označením "neotvárat" a uvedením hesla "ponuka" , najneskôr v deň ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Akceptovať možno len ponuky vyjadrené pevnou sumou najmenej vo výške požadovanej správcom. Správca si vyhradzuje odstúpiť od ponuky v prípade, že žiadna ponuka nedosiahne výšku trhového nájomného.