Pozemky Dúbravka, Bratislava - mestská časť Dúbravka


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Ivona Kocureková
ivona.kocurekova@minv.sk
tel.: 0961054072

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Dúbravka
Katastrálne územie: Dúbravka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Harmincova
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.02.2020

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 123 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 20205282
Primeraná cena: 1 230 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Pozemky sa prevádzajú ako celok. Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom „Pozemky Dúbravka “ a dostatočne veľkým označením na prednej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava). Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 11.02.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, účel využitia majetku, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, účel využitia majetku, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorý svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods. 4. zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť PRIPÍSANÁ NA ÚČET správcu do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72691
Parcelné číslo pozemku 2433/12
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 787 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72692
Parcelné číslo pozemku 2433/123
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 213 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72693
Parcelné číslo pozemku 2433/124
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 887 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72694
Parcelné číslo pozemku 2433/133
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1606 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72695
Parcelné číslo pozemku 2433/138
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 18 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72696
Parcelné číslo pozemku 2433/139
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 46 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72697
Parcelné číslo pozemku 2433/140
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 156 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72698
Parcelné číslo pozemku 2433/141
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 106 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72699
Parcelné číslo pozemku 2433/142
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 159 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72700
Parcelné číslo pozemku 2433/154
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1821 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72701
Parcelné číslo pozemku 2433/155
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72702
Parcelné číslo pozemku 2433/156
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72703
Parcelné číslo pozemku 2433/157
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 64 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72704
Parcelné číslo pozemku 2433/158
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 198 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72705
Parcelné číslo pozemku 2433/162
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 48 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72706
Parcelné číslo pozemku 2433/163
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72707
Parcelné číslo pozemku 2433/164
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 34 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72708
Parcelné číslo pozemku 2433/165
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 63 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72709
Parcelné číslo pozemku 2433/166
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 70 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72710
Parcelné číslo pozemku 2433/167
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 407 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72711
Parcelné číslo pozemku 2433/168
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 58 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72712
Parcelné číslo pozemku 2433/169
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 11 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72713
Parcelné číslo pozemku 2433/170
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 76 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72714
Parcelné číslo pozemku 2433/171
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1105 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2285
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1582286204_zapisnica_z_vyhodnotenia_vyhlasenia_elektrinonickej_aukcie_dubravka_subor_pozemkov.doc