Pozemky - Hollého ulica, Prešov, Prešov


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Ing. Marián Strýček, MBA
strycek@fnsppresov.sk
tel.: 051 / 7011373

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hollého ulica, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu v správe FNsP Prešov:
- pozemok KNC , parc. č. 4886/28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 586m2 nachádzajúci sa v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie prešov, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor na LV č. 1962,
- pozemok KNC , parc. č. 4886/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 34m2 nachádzajúci sa v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie prešov, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor na LV č. 1962
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 18€ / 586 m2 / Rok
18€ / 34 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.05.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2019Poznámka k ponuke:
V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.

Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť.

V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom nehnuteľností oslobodený od dani z pridanej hodnoty.

Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. FNsP Prešov si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Cenové ponuky na prenájom uvedeného nehnuteľného majetku je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Poschodie: 1
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Pozemky - Hollého ulica, Prešov“ – neotvárať

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1558441618_pozemky_holleho__zapisnica_z_vyhodnotenia.doc