Pozemky Jednota -Levice - 2. kolo, Levice


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961305448

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Levice
Obec: Levice
Katastrálne územie: Levice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Za tabakovkou, ul. Jarná
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 14.09.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2017

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 46 260,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemky Jednota - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 64710
Parcelné číslo pozemku 1126/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1093 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4641
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64711
Parcelné číslo pozemku 1126/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 633 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4641
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64712
Parcelné číslo pozemku 1126/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 22 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4641
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64713
Parcelné číslo pozemku 1126/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 22 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4641
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64714
Parcelné číslo pozemku 1126/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 11 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4641
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1509610987_zapis._elektronickej_aukcie__ii._kolo__odstupenie.doc