Pozemky, k. ú. Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Okres: Okres Topoľčany
Obec: Dvorany nad Nitrou
Katastrálne územie: Dvorany nad Nitrou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dvorany nad Nitrou
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemky vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR, nachádzajúce sa v k. ú. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany, zapísané na LV č. 377 a to:
- pozemok parc. reg. "C KN" č. 275/1 o výmere 564 m2, zapísané ako zastavané plochy a nádvoria
- pozemok parc. reg. "C KN" č. 275/2 o výmere 285 m2, zapísané ako zastavané plochy a nádvoria
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1.06€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.02.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Dvorany nad Nitrou“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkol cenu aspoň vo výške trhovej ceny nájmu bude vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu na tú istú miestnosť aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno COOP Jednota Topoľčany
Sídlo Stummerova 5, Topoľčany
Cena 1,06 €
IČO 168904
Stav úspešná
Protokol 1519725349_zapisnica_z_prenajmu_pozemkov__dvorany_nad_nitrou.docx