Pozemky Košeca, Košeca


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Ilava
Obec: Košeca
Katastrálne územie: Košeca
Adresa ponúkaného majetku štátu: Košeca
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.10.2017

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 660,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 65003
Parcelné číslo pozemku 187/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 124 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1839
Prevádzaný majetkový podiel 2/3
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65004
Parcelné číslo pozemku 187/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 56 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1839
Prevádzaný majetkový podiel 2/3
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65005
Parcelné číslo pozemku 187/7
Druh pozemku záhrada
Výmera 22 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1841
Prevádzaný majetkový podiel 2/9
Pozemok
 
Identifikačné čislo 65006
Parcelné číslo pozemku 187/8
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 166 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1841
Prevádzaný majetkový podiel 2/9

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu