Pozemky Kozárovce, Kozárovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 0376549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Levice
Obec: Kozárovce
Katastrálne územie: Kozárovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.07.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 575,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemky Kozárovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 27.07.2017 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 63949
Parcelné číslo pozemku 371/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63950
Parcelné číslo pozemku 372
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 124 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63951
Parcelné číslo pozemku 375/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63952
Parcelné číslo pozemku 375/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 62 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63953
Parcelné číslo pozemku 377/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 170 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63954
Parcelné číslo pozemku 373
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 824 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1178
Prevádzaný majetkový podiel 27/152

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1503485409_opk_to_le.docx